એજ્યુસફર પરિવારમાં આપનું સ્વાગત છે.

એજ્યુસફર પરિવારમાં જોડવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે હમેશા પ્રગતિ કરતા રહો. આગળ વધો તેવી શુભેચ્છા.

ઝડપી અને એકદમ સરળ રીતે ઉપયોગ કરવા માટે અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો.

ફાસ્ટ અને બેસ્ટ પરફોર્મન્સ

EduSafar Pro

Current Affairs

Daily current Affairs

Job Updates

Daily Job updates

Mock test 

Current Affairs mock test, and mock test of other exams

Education Material

Such as educational materials, PDFs, other files.

Our Popular Courses View More

Top Selling Courses View More

Our Features

WORLD-CLASS FACULTY

Learn from the accomplished teachers with an in-depth understanding of the subject.

CUTTING EDGE CURRICULUM

Educate yourself with the top-notch study material designed by the EXPERTS.

LIVE CLASSES

Learn concepts, practice questions & get your doubts cleared instantly in the LIVE Classes.

STUDENT DISCUSSION FORUM

Get access to 24*7 Live Discussion group with batchmates & faculties.

QUIZ & ASSIGNMENTS

Practice chapter-wise Quizzes & solve Assignments to learn and revise concepts.

VIDEO LECTURES

Learn through high-quality & easy to understand video lectures.

E-BOOKS

Get Important topics & formulas for last-minute revision in the PDF format.

ALERT & NOTIFICATION

Stay up to date & get notified every time the course content is updated.

TRUSTED CONTENT

Learn from the comprehensive & interactive course content.

AFFORDABLE FEE STRUCTURE

Learn from the best in the industry with an affordable payment plan.

ONLINE & OFFLINE VIDEO LECTURES

Learn even when you are offline through our in-app video lectures.

LEARN ANYTIME ANYWHERE

Learn at your own pace through our easy to navigate Android & iOS App.

ADDRESS

To. Fulzar Ta. Jasdan Dist. Rajkot Post. Kalasar Pin 360050

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
EduSafar 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy